ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Търговско дружество "Б и Н МАГ" ЕООД, ЕИК 205789167, регистрация по ЗДДС BG 204786976, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, ж.к. ДЪРВЕНИЦА, бл. 17, вх. Г, наричано по-долу за краткост Търговец,  и клиентите на интернет страницата b-bmag.com, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга страна.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Настоящите Общи условия са публикувани на видно място на интернет страницата b-bmag.com и обвързват всички Потребители, които използват функционалностите на платформа за електронна търговия.

 Чл.2 Приемането на настоящите Общи условия от Потребителя се извършва чрез маркиране на полето „Запознах се с общите условия и ги приемам“ в рамките на процедура по регистрация, при заявка на поръчка от Потребител със статут на „гост“ или при заявка за публикуване на мнение/коментар за дадена стока.

 Чл.3 Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Търговеца и съответния Потребител и за доставка на поръчаните стоки.

 Чл.4 Търговецът си запазва правото, при необходимост, да актуализира и изменя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване на интернет страницата b-bmag.com

 Чл.5 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 Чл.6 Сайтът представлява платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://b-bmag.com, посредством който Потребителите сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки, включително следното:

  а/ да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на сайта и стоките, предлагани на него; да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, както и други, допълнително предоставени функционалности;

 б/ да изпращат заявки за покупка като “гости” на страницата, без предварително създаване на клиентски профил;

 в/ да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 г/ да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Търговеца, съгласно поддържаните на страницата електронни средства за разплащане;

 д/ да получават информация за нови стоки, предлагани на страницата;

 е/ да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца, както и да бъдат уведомявани за правата и задълженията им, произтичащи от закона във връзка със сключените договори.

РЕГИСТРАЦИЯ


 Чл.7 Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно и без регистрация.

 Чл.8 След осъществяване на процедурата по регистрация на Потребителя ще бъде създаден профил на страницата, посредством който същият може да извършва покупки, да проследява доставка на стоките, да преглежда стари покупки, да получава информационни бюлетини, както и да използва допълнителни функционалности на сайта.

 Чл.9 При регистрацията на сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация Потребителят дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на сайта, с  него да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направената поръчка и последващата доставка на стоката.

 Чл.10 Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Търговеца, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 Чл.11 Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора и/или регистрацията на Потребителя, в случай че установи, че Потребителя използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ


 Чл.12 За да направи поръчка Потребителят следва да добави избраните продукти в потребителската „кошница“, да въведе необходимите данни за доставка и начин на плащане и да потвърди направената поръчка. Всяка добавена в „кошницата“ стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стока в „кошницата“, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

 Чл.13 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на платформата. При изчерпана наличност на поръчани продукти Търговецът задължително уведомява Потребителя, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

 Чл.14 След генериране на поръчка Потребителят получава потвърждение на електронната си поща, че поръчката е получена, а след обработката на поръчката от Търговеца, Потребителят получава уведомление на електронната поща, че същата е изпратена по куриер.

 Чл.15 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на електронното уведомление, че стоката от поръчката е изпратена по куриер, както и номера на съответната товарителница. Уведомлението се изпраща на електронния адрес, посочен от Потребителя при регистрацията му на платформата , респективно при подаване на съответната поръчка.

 Чл.16 Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Търговеца във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката. Търговецът не носи отговорност за изцяло неизпълнена или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

 Чл.17 Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направена от Потребител поръчка, без да дължи каквито и да било обезщетения или неустойки, в следните случаи:

 а/ осъществяване на парична трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Търговеца при онлайн плащане;

 б/ предоставените от Потребителя данни в сайта са непълни и/или грешни.

Чл.17 В случай на отказ на Търговеца да изпълни поръчката, всички заплатени от Потребителя средства постъпили по сметката на Търговеца във връзка с нея се възстановяват обратно. Търговецът има право да удържи от получената сума единствено цената на доставката, тогава, когато поръчката не е изпълнена поради грешно/непълно/невярно предоставени от Потребителя данни за доставка.

 Чл.18 От интернет страницата могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които могат да бъдат добавени в пазарската „кошница“ на Потребителя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез страницата стоки, включително, но не само технически характеристики, инструкции за употреба и т.н. са предоставени от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Търговецът не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация; вярна информация, представена по заблуждаващ начин; при разминаване между представеното фактически и действителното положение, както и при печатни грешки.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 Чл.19 Всички цени в електронния магазин B&B mag са в български лева и с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Цената на разходите за доставка се калкулира в стойността на поръчката и се вижда по време на завършване на поръчката в секция „Начин на доставка“, с опция за избор на куриер. Сумата за доставка се поема от клиента. За момента доставки в чужбина не се извършват.

Чл.20 Плащания се осъществяват само с наложен платеж чрез пощенски паричен превод (ППП), при доставката – в брой (или с карта) от Клиента или от трето лице, от името на Клиента. Клиента получава  документ от куриерската фирма като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане. Ако е пожелал да му се издаде фактура, прикрепва издаденият документ от куриерската фирма към фактурата вместо касова бележка.

 Чл.21 Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Търговецът не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура. Погрешно издадени фактури след този период се анулират и се издават нови.

 Чл.22 Търговецът има право едностранно да променя посочените на страницата цени, без да уведомява Потребителите за това, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на страницата. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на страницата по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

 Чл.23 При допуснати технически грешки в публикуваната информация на страницата, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за анулираната поръчка, ако има такива.

ДОСТАВКА


 Чл.24 Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес е до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на B-Bmag.com.

 Чл.26 В случай че Потребителя не се намира на посочения в заявката адрес, той следва да уведоми Търговеца за това по телефон или имейл.

 Чл.27 Срокът за доставка на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на Търговеца, подлежи на допълнително уточнение между Търговеца и Потребителя.

 Чл.28 В случай че Търговецът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да му възстанови всички получени от него суми в 14-дневен срок от получаване на заявката за доставка.

 Чл.29 Търговецът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на  куриерската фирма и/или нейни служители.

 Чл.30 Собствеността върху стоката се прехвърля от Търговеца с предаването и на Потребителя и след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ (приемо-предавателния протокол), предоставен от куриера.

 Чл.31 Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Търговеца върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

 Чл.32 Поръчките до адрес се извършва до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място, или до офис на куриерска фирма.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ И ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ.


 Чл.33 При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

 Чл.34 При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с него.

 Чл.35 Приемането на рекламации се извършва в работното време на Търговеца на неговия адрес на управление, през формата за контакт на сайта или на телефон 0878816751.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА  


 Чл.36 Връщане или замяна на закупени продукти през платформата, без установена причина за рекламация  е възможно до 14 дни след получаването на стоката по чл.55 от ЗЗП. Връщането и замяната стават само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания, неотворена и неизползвана. Разходите по транспорт за връщане и/или замяна са за сметка на Клиента. Сумата за върнатата стока се възстановява до 30 дни от датата на приемане на стоката по банков път, по сметка предоставена писмено от КЛИЕНТА или с пощенски запис. Възстановява се само стойността на продуктите. Не се възстановяват разходите за транспорт. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Търговеца за това в 14 - дневен срок от получаване на стоката. 

 Чл.37 В случай че Потребителят упражни правото си в срока по чл.34, то същият следва да върне обратно на Търговеца стоките, предмет на договора, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от договора.

 Чл.38 Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, консумативи и аксесоари и без увреждания, във вида, в който е получена. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

 Чл.39 В случай че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Търговецът е задължен да му възстанови в пълен размер платената за стоката сума, с изключение на допълнителните разходи за доставка, когато Потребителят изрично е избрал различен от стандартния най-евтин за Търговеца начин за доставяне на поръчката.

 Чл.40 Правото на рекламация и на отказ от договора принадлежат единствено на физическите лица – Потребители, съгласно дефиницията дадена в Закона за защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Чл.41 Търговеца пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Потребителя cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Търговеца oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Потребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Потребителя съгласие.

 Чл.41 С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от него трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски или сервизни услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

 Чл.42 Правилата относно видовете лични данни, които се събират и обработват от Търговеца, целите и срока на тяхното съхранение, предоставянето на достъп на трети лица до тях, както и правата на субектите на лични данни са уредени в Политика за защита на личните данни.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 Чл.43 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


 Чл.44 Възникналите спорове се разрешават между страните в дух на разбирателство и взаимни отстъпки, а при невъзможност от компетентния български съд.